Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Συμβούλους ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτές, αλλά και σε όσους δεν διαθέτουν πτυχίο ψυχολογίας και ενδιαφέρονται να γνωριστούν με βασικές
γνώσεις ψυχολογίας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερες βασικές ενότητες και έχει διάρκεια έξι μήνες ( 60 ώρες). Η κάθε ενότητα αποτελείται από 15 ώρες.
Τα μαθήματα θα γίνονται θα γίνονται διαδικτυακά.
Το πρόγραμμα μπορεί να επιλεγεί είτε αυτόνομα είτε σαν μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει στο κέντρο Ύπαρξη.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Ζήσιμος Καραούζας, Ψυχολόγος
Φοίβη Σπέη ( Ph. D) – Διδάκτωρ ψυχολογίας (ΕΚΠΑ & Aegean College)

 

Πληροφορίες -Εγγραφές : info@yparxi.edu.gr
210-3388044

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
α) Γνωστική Ψυχολογία ( Cognitive psychology)
β) Αναπτυξιακή ψυχολογία ( Developmental Psychology)
γ) Ψυχολογία της Υγείας ( Health Psychology)
δ) Κοινωνική ψυχολογία ( Social Psychology)

Έναρξη : Οκτώβριος  2023

Διαδικασία εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση θα γίνεται σε σύνδεση on-line στην πλατφόρμα zoom.
O σύνδεσμος θα αποστέλεται πριν από κάθε μάθημα.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό και παραδείγματα έτσι ώστε να γίνεται μια πλήρης εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι σπουδαστές θα αξιολογούνται είτε με εργασίες, είτε με γραπτά ερωτηματολόγια, που θα αποφασιστούν μαζί με τους εισηγητές των μαθήματων.
Στους αποφοίτους θα δοθεί : Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το κέντρο ΎΠΑΡΞΗ.

Κόστος συμμετοχής

Το πρόγραμμα μπορεί να εξοφληθεί σε 6 δόσεις. Προεξόφληση του θα έχει 10% έκπτωση. Οι σπουδαστές της Σχολής και όσοι παρακολουθούν παράλληλα και άλλα προγράμματα θα έχουν 15% έκπτωση.

Πληροφορίες -Εγγραφές : info@yparxi.edu.gr
210-3388044

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γνωστική Ψυχολογία

Η Γνωστική Ψυχολογία είναι κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος ασχολείται με το πως ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται, μαθαίνει, θυμάται και σκέπτεται τις διάφορες πληροφορίες. Στοχεύει, δηλαδή, στη μελέτη των βασικών γνωστικών λειτουργιών της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της γλώσσας, της αναπαράστασης και της οργάνωσης της γνώσης, της σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων.
Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να έρθουν οι μαθητ@ σε επαφή με τις βασικές έννοιες της Γνωστικής Ψυχολογίας, να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο μελετά η Γνωστική Ψυχολογία τον κόσμο, αλλά και να βιώσουν τα ίδια τα άτομα τις εφαρμογές των θεωριών στην καθημερινότητα.

Διδακτικές ενότητες

 • Εισαγωγή στην Γνωστική Ψυχολογία
 • Βασικές γνωστικές λειτουργίες: Αντίληψη & Προσοχή
 • Βασικές γνωστικές λειτουργίες: Μνήμη, Γλώσσα
 • Βασικές γνωστικές λειτουργίες: Οργάνωση της σκέψης, Επίλυση
  προβλημάτων
 • Ανατομία & απεικόνιση εγκεφάλου, Εφαρμογές στην
  καθημερινότητα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία επικεντρώνεται στη δια βίου ανάπτυξη του ανθρώπου. Ο στόχος του ανωτέρω κλάδου είναι η κατανόηση των διαδικασιών ανάπτυξης, αλλαγής και σταθερότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μια πρώτη επαφή των μαθητών με τις βασικές έννοιες της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνει λεπτομερής αναφορά των βασικών σταδίων ανάπτυξης του ατόμου έχοντας ως γνώμονα τη σωματική, τη γνωστική, την κοινωνική και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου σε βάθος χρόνου.
Τέλος, θα παρουσιαστούν εναλλακτικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης του ατόμου, αλλά και κάποια στοιχεία αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας.

Διδακτικές ενότητες

 • Βασικές αρχές Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
 • Βρεφική & Προσχολική ηλικία
 • Μέση Παιδική ηλικία & Εφηβεία
 • Πρώιμη ενήλικη ζωή & Ενηλικίωση
 • Εναλλακτικές προσεγγίσεις & Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία

Ψυχολογία της Υγείας

Διδακτικές ενότητες

 • Υγεία, Ψυχολογία της Υγείας και το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο.
 • Πολιτισμός και υγεία.
 • Κοινωνικό περιβάλλον και υγεία.
 • Συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία.
 • Παράγοντες που καθορίζουν τις συμπεριφορές υγείας.
 • Κοινωνιογνωστικά μοντέλα και θεωρίες.
 • Βιοσυμπεριφορικοί παράγοντες και υγεία (προσωπικότητα, συναισθήματα, στρες και υγεία).
 • Πρόληψη ασθενειών και προαγωγή της υγείας.
 • Χρόνιες ασθένειες και οι ψυχοκοινωνικές επιδράσεις τους.

Κοινωνική Ψυχολογία

Η ανάπτυξη της ψυχολογίας ως επιστημονικού κλάδου στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα προχώρησε παράλληλα με την ανάδειξη της κοινωνικής ψυχολογίας ως ενός ξεχωριστού και σημαντικού γνωστικού πεδίου.
Η οπτική και οι εξηγήσεις που προσφέρει για τις σχέσεις ανάμεσα στο ‘ατομικό’ και στο ‘κοινωνικό’ αποτελούν έναν από τους κύριους λόγους ανάδειξης της κοινωνικής ψυχολογίας ως κεντρικού κλάδου της ψυχολογικής επιστήμης. Κοινωνιοψυχολογικές έννοιες και θεωρήσεις επιχειρούν να εξηγήσουν πώς οι σκέψεις, τα συναισθήματα, και ησυμπεριφορά των ατόμων δημιουργούνται ως απόρροια της επιρροής (πραγματικής ή αντιλαμβανόμενης) των άλλων και πώς οι άνθρωποι κατασκευάζουμε τον κοινωνικό μας κόσμο.
Το μάθημα αποσκοπεί σε μια εξοικείωση με τις επιστημολογικές αρχές, τα αντικείμενα μελέτης, τις μεθοδολογικές επιλογές και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Ψυχολογίας, ώστε να γίνουν κατανοητά η ιδιομορφία και οι στόχοι του συγκεκριμένου αυτού κλάδου τηςψυχολογικής επιστήμης. Μετά από μια ιστορική αναδρομή στα σχήματα σκέψης, στις ερευνητικές προσπάθειες και στα θεωρητικά κείμενα και στα πειράματα που διαμόρφωσαν και σε μεγάλο βαθμό προδιέγραψαν την πορεία της κοινωνιοψυχολογικής σκέψης, γίνεται αναφορά σε κεντρικές έννοιες και θεωρίες γύρω από τις οποίες αυτή αναπτύχθηκε.