Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, που παρέχει το Κέντρο ΥΠΑΡΞΗ είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Carl Rogers και απόλυτα εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ). Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρείς βασικούς άξονες : την προσωπική ανάπτυξη, την εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργίας μιας συμβουλευτικής σχέσης και τη θεωρία.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής αναγνωρίζει ως επαρκή εκπαίδευση στη Συμβουλευτική, την εκπαίδευση σε ένα Ενιαίο συγκεκριμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει (α) κορμό-εισαγωγή στη Συμβουλευτική, σε βασικές δεξιότητες, στο πλαίσιο, την λειτουργία, την δεοντολογία και (β) μια βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Η διάρκεια εκπαίδευσης απαιτείται να είναι τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκά έτη και δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από 6 έτη.

Απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας είτε σε επαγγελματίες, που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος την Προσωποκεντρική Προσέγγιση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τον τίτλο του «Συμβούλου Ψυχικής Υγείας», μπορούν να εγγραφούν στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ), στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C) και στην Ελληνική Προσωποκεντρική και Βιωματική Εταιρία (Ε.Π.Β.Ε). Όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας μπορούν να κάνουν έναρξη στην εφορία (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας : «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα, Υπηρεσίες Συμβούλου Ψυχικής Υγείας) καθώς επίσης και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν με επιτυχία κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ενιαίων ακαδημαϊκών ετών. Η εκπαίδευση γίνεται σε πέντε επίπεδα:

  • Θεωρητικό επίπεδο
  • Βιωματικό επίπεδο
  • Εργαστηριακό επίπεδο
  • Ερευνητικό επίπεδο
  • Πρακτικό επίπεδο

Κατανεμημένα σε:

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική (κοινός κορμός):             100 ώρες

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση :      600 ώρες

 

Εναρξη:
Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες – εγγραφές : 210-3388044, info@yparxi.edu.gr

 

Scroll to Top