Βίβιαν Σαχπάζη

Προσωποκεντρική Εκπαιδεύτρια

Η Βίβιαν είναι πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), κάτοχος Master of Science in Person – Centered Counseling (University of Strachlyde) και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας (Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πατρών).

Έχει εκπαιδευτεί ως Προσωποκεντρική Εκπαιδεύτρια (University of Strachlyde – ICPS) και ως Προσωποκεντρική Επόπτρια (Hellenic Focusing Center). Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζεται ως Προσωποκεντρική Σύμβουλος (ατομικές συνεδρίες με ενήλικες, σαν συντονίστρια σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και ομάδες γονέων). Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ), της οποίας διετέλεσε πρόεδρος από το 2015-2019, μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C) και της Ελληνικής Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Εταιρείας (Ε.Π.Β.Ε).

Συνεργάτες